Meld kandidatur til hovedstyret

Har du lyst til å være med å styre linjeforeningen? Meld ditt kandidatur til hovedstyret i dag! Valg av nytt styre skjer på årsmøtet 26. september, og vervet varer til neste årsmøte. For å stille til styret, må du være medlem av foreningen. Utover det er det åpent for alle å stille. Dersom du ønsker å stille som kjellerkontakt, er det et krav om at man må være tatt opp i kjelleren på forhånd. Før du stiller til valg anbefales det at du leser litt om hovedstyret her. Kandidater som stiller til hovedstyret bes om å holde av 4-6 oktober. Mer informasjon om de ulike styrevervene finner du under skjemaet nedenfor.

Personalia
Navn *
Navn
Søknad
Stilling *

Kandidater

Leder: (Ola Solli Grønningsæter)

Nestleder: (Eivind Steiro Berg-Hanssen)

Sekretær: (Anna Swiergon, Ingvild Sandvin Groven, Pål Anders Skari)

Kasserer: (Vegard Myhre)

Faddersjef: (Eldri Fyksen Sooaru, Anusha Marie Mosbye, Kine Riddervold)

Arrangementkomiteleder: (Martine Malmo Knutsen, Idunn Håvik Bjørkedal)

Bedriftskomiteleder: (Silje Fiskum Rinø)

Kjellerkontakt: (Pål Anders Skari, Rasmus Rødne Lange)

Mediesjef: (Brage Øien, Fanny Olivia Berstad)

 

Stillingsbeskrivelser for hovedstyreverv

Generelt

Som medlem av Hovedstyret (heretter kalt HS), sitter man med ansvar for den generelle driften av linjeforeninga. Man må forholde seg til foreningens vedtekter og annet som blir bestemt på årsmøtet. Det er viktig å notere seg at alle verv i HS er likestilte. Dette vil si at alle stemmer teller likt, uansett om de kommer fra lederen, en komitéleder eller hvem som helst andre i styret.

Flere av vervene i HS er i form av komitéledere. Som komitéleder sitter man naturligvis med hovedansvaret for denne komitéen, men det betyr ikke at man er ekskludert fra avgjørelser som ikke angår komitéen. HS-medlemmenes hovedoppgave er å ytre sine meninger om generell drift, og sammen komme til en enighet om hva som skal gjøres.

For å bli med i Hovedstyret må du møte opp på Årsmøtet til V&A som i 2019 holdes 26. september.

Alle som stiller skal holde en liten appell om hvorfor de er den beste kandidaten, det vil også bli en liten spørsmålsrunde til kandidaten. Det vil så bli holdt en hemmelig avstemning. Alle fra det tidligere HS plikter å hjelpe de nye i styret i en måned etter valget. Du star altså ikke alene i overgangen!
 

Leder

Som leder av linjeforeninga har du ansvar for alle foreningens aktiviteter. Dette betyr ikke at du har ansvar for å ringe bedrifter, leie lokaler eller pynte til arrangementer, men at det øverste ansvaret ligger hos deg. I tillegg har lederen et “personalansvar” for alle medlemmer av HS.

Andre arbeidsoppgaver lederen har er å lede HS-møtene, representere foreningen på linjeforeningsledermøter og andre oppgaver som faller naturlig til medlemmer av HS. Som leder har man mulighet til å engasjere seg i prosjekter man er spesielt engasjert i.

Lederen er HS sitt ansikt ut til medlemmer, andre foreninger og NTNU. Det er derfor viktig å være flink til å snakke til en forsamling, for eksempel i form av taler på arrangementer.

Som leder må man ha en god oversikt over alle linjeforeningens aktiviteter og studentpolitikk som angår linjeforeninger i Trondheim. For å stille til leder bør man derfor ha studert et år eller mer i Trondheim, og man bør ha erfaring fra HS.
 

Nestleder

Nestlederen sin oppgave i HS er kanskje den jobben med minst fastsatte oppgaver, men tradisjonelt sett er det nestlederen sin oppgave å arrangere Åreturen til V&A. Det at nestlederen ikke har så mange fastsatte oppgaver betyr at man har stor frihet til å velge selv hva man ønsker å gjøre. I løpet av året er det mange oppgaver som ikke faller direkte på de andre posisjonene, disse oppgavene kan f.eks. bli nestlederen sin jobb. I tillegg bør nestlederen vise initiativ til å hjelpe de andre hvis de trenger det. Fordi du selv definerer jobben din så bør du som nestleder være en person som selv tar initiativ til å ta på deg oppgaver og hjelpe til der det trengs.
 

Kasserer

Kasserer holder en administrativ posisjon i V&A og er overordnet ansvarlig for foreningens økonomi. Generelle oppgaver innebærer å budsjettere og føre linjeforeningens regnskap, tilbakebetale utlegg, sende fakturaer og se over økonomien til foreningens undergrupper og komiteer. Andre oppgaver er å godkjenne komiteers budsjetter og regnskap, samt ferdigstille SiT-søknaden på vegne av foreningen. Kasserer skal også ha kunnskaper om merverdiavgiften og bokføringsloven, og er ansvarlig for at V&A  er økonomisk driftet i henhold til norsk lov. I tillegg vil du være daglig leder i foreningen og sender innrapporteringer til blant annet Brønnøysundregisteret og Skatteetaten. Som kasserer vil du dermed sitte i en helt unik posisjon, og det er ikke uten grunn til at det må være over 2/3 flertall i Hovedstyret for å overgå din økonomiske avgjørelse.

Kasserervervet passer til de selvstendige, dedikerte og strukturerte. Du vil være den som må ta ansvar, og det er samtidig viktig å  være behjelpelig ovenfor andre i foreningen ettersom du vil være den som sitter på mest kunnskap og erfaring. Det stilles ingen krav til forkunnskaper i forbindelse med vervet, da du vil få opplæring i starten av perioden.

I løpet av kassererperioden vil du ha en moderat jevn arbeidsmengde, men til tider vil det være en del ekstra å gjøre. Kombinert med ansvaret og pliktene du vil få som kasserer anbefales det derfor ikke å ha mange krevende verv ved siden av.
 

Sekretær

Som sekretær i V&A er man ansvarlig for å skrive møtereferater, ha en generell organisatorisk oversikt, ha orden i arkivet, og ellers ta på seg små oppgaver her og der. I tillegg er man kontoransvarlig, og er dermed den som står for innkjøp av kaffe og kontorrekvisita, samt kjefting dersom bord eller annet inventar ødelegges. Sekretæren fungerer også som V&As tillitsrepresentant. Dersom et medlem har en sak han/hun ønsker å formidle videre til HS, går dette gjennom sekretæren. Saken vil da tas opp anonymt. Dette er for å få et bedre grunnlag for å stadig kunne forbedre V&A.

Det å ordne med arkivet innebærer både å ordne de historiske dokumentene V&A eier og å ordne de digitale arkivene. Det er svært viktig at dokumentene til V&A ordnes og arkiveres slik at de er tilgjengelig i fremtiden. Sekretæren har også et ansvar for å sette seg inn i hva slags dokumenter V&A har.

Vervet er ikke veldig tidkrevende, og de fleste arbeidsoppgaver kan utføres mens man sitter og prokrastinerer på Gløs. Likevel kreves det en viss innsats, samt at man ikke er et rotehue. Det er også fordelaktig med engasjement, da det er en del mindre oppgaver som ikke tilhører et spesielt verv, som sekretæren har tid til å ta ansvar for.
 

Faddersjef

Stillingen som faddersjef er en todelt stilling. I løpet av det første halvåret vil representanten jobbe med vanlige styreoppgaver. Det vil si å være med på styremøter, ha kontorvakter, samt å hjelpe til der det trengs. Rundt juletider vil representanten ha ansvaret for å opprette et fadderutvalg bestående av medlemmer av V&A, og representanten vil heretter ha ansvaret for å lede fadderutvalget i planleggingen av en ny faddertid. I løpet av denne perioden vil også representanten fungere som primærkontakt mellom Hovedstyret og Fadderutvalget. I løpet av hele styreperioden bør representanten jobbe for å ha kontakt med studentene på første årskurs og ivareta deres interesser i Hovedstyret.

Det kreves ingen forkunnskaper for å stille til valg, men kandidaten må på valgtidspunktet helst studere på første årskurs innenfor et av studieprogrammene som er tilknyttet Volvox & Alkymisten, samt ha opplevd en fadderperiode på forhånd.
 

Arrangementkomitéleder

Som arrangementskomitéleder har du ansvaret for arrangementskomiteen (ArrKom). ArrKom har ansvaret for å arrangere sosiale akitiviteter og fester for linjeforeningens medlemmer. Årlige arrangementer er immatrikuleringsball, midtsemesterfester, julebord og krabbefest, i tillegg til flere små arrangementer som ikke krever like mye planlegging. Som ArrKomleder er det en stor fordel å ha vært med i komitéen i ett år. Det kan være en del jobb før for eksempel krabbefest, immball og julebord, men om man har en flink komité som hjelper deg vil jobben bli mye lettere. Stillingen passer for deg hvis du har en partyløve i magen og liker å være sosial. Innad i Arrkom er det også mange sosiale sammenkomster gjennom året for å styrke miljøet i komiteen.  Hvis du vet om en et arrangement som ville vært morsomt å gjennomføre i linjeforeningen, er også dette en mulighet.
 

Bedriftskomitéleder

Som bedriftskomitéleder har du hovedansvar for bedriftskomitéen (bedkom). Det er derfor naturlig og sterkt ønskelig å allerede være involvert i bedriftskomitéen dersom en ønsker å stille som bedriftskomitéleder. Bedkom er ansvarlig for V&As kontakt med arbeidslivet, og arrangerer bedriftspresentasjoner, karrieerdagen VIVO, karriérekvelden HAV, diverske. Som bedkomleder er du ansvarlig for å kalle inn til bedkom-møter, og å lede disse møtene. I tillegg må du bistå medlemmene i bedkom (bedriftskontakter) hvis de trenger hjelp eller opplæring. Det største arrangementet i løpet av året er karrieredagen VIVO, som ble arrangert for første gang i januar 2014. Dette er en videreføring av Realfagdagen, som har blitt arrangert sammen med Delta og Naturviterne tidligere. Det er en egen arbeidsgruppe for VIVO, hvor det både var medlemmer fra bedkom, i tillegg til noen eldre studenter. Det kan være lurt at lederen i bedkom også er med i VIVOs arbeidsgruppe for å skape best mulig kommunikasjon, både med bedkom og med HS.

I tillegg er bedkomlederen også med i linjesamarbeidet. Dette er et samarbeid mellom alle bedriftskomiteene til de ulike linjeforeningene på NTNU. Det blir arrangert omtrent 4 møter i året, så dette er ikke veldig tidkrevende.


 

Kjellerkontakt

Som kjellerkontakt fungerer man som et bindeledd mellom Realfagskjellerens styre (herfra kalt kjellerstyret) og V&A. Dette innebærer at man er med i både V&As HS og kjellerstyret og har et overordnet ansvar for V&As kjellerkomité sine medlemmer og arbeid i hovedstyret. Kjellerstyret består av opptil fem representanter fra hver av de fire linjeforeningene som deler kjelleren (V&A, Delta, Spanskrøret og Online).
En ny kjeller med nye regler å forholde seg til er nå åpnet etter to og et halvt år. Med det vil arbeidsoppgavene til kjellerkontakten muligens enders litt, men vil i bunn og grunn være det samme. 


Det å være medlem av kjellerstyret er en meget artig jobb. Man får lov til å prøve seg som bartender, og samtidig blir kjent med mange koselige fyllefanter fra både vår egen linjeforening og de tre foreningene vi deler kjelleren med. Du må være tatt opp i Realfagskjelleren for å kunne stille til Kjellerkontakt. 

 

Mediesjef

Mediesjefens oppgave er å fungere som øverste leder for Nukleomedia, tidligere Reduksjonen, og være ansvarlig for all ekstern og intern kommunikasjon for V&A.

Mediesjefens nærmeste samarbeidspartnere er redaktøren (for Nukleotidende) og websjef. Redaktøren er fungerende leder for Nukleotidende, og ellers en leder i Nukleomedia. Websjef er ansvarlig for Nukleomedias web-innhold, og administrerer linjeforeningens hjemmeside og sosiale media.

Nukleomedia er en komité som inneholder Nukleotidende-reduksjonen og diverse PR og webansvarlige. De designer diverse PR-materiale til V&As arrangementer og eventuell annen grafikk. Hovedoppgaven til Nukleomedia er å produsere vår linjeforeningsavis; Nukleotidende, mens mediesjefen i hovedsak fungerer som PR-ansvarlig for linjeforeningen.