Ridderordenen Den Röda Ulv

Medlemmer som har gjort en stor innsats for foreningen kan kåres til ridder av Den Röda Ulv. En egen valgkomité bestående av ett sittende medlem av hovedstyret, én ridder av Den Röda Ulv (Ordensmester) og ett medlem av foreningen som er 1.årsstudent, avgjør hvem av de nominerte som skal slåes til ridder. Komitéen kårer kun én ridder i året dersom det ikke foreligger sterke grunner til noe annet. Dersom valgkomitéen ikke finner noen av de nominerte verdige, har de retten til å ikke kåre noen ridder det året.

 

Komitéen sitter fra årsmøtet i september og fram til og med Krabbefesten i februar. Ridderen av den Röda Ulv som sitter i komitéen er ordensmester og har vetorett. Denne ordensmesteren er det fortrinnsvis riddere av Den Röda Ulv som velger, mens representanten fra hovedstyret velges internt av hovedstyret. Årsmøtet velger 1.årsstudenten som skal sitte i komitéen. Dersom ingen 1.årsstudent stiller til valg kan et hvilket som helst annet medlem av foreningen stille.

Alle medlemmer av foreningen kan nomineres til ridder av Den Röda Ulv, med unntak av sittende styre- og komitémedlemmer, og en nominasjon med begrunnelse må være komitéen i hende senest 10 dager før Krabbefesten. Et medlem har ikke anledning til å nominere seg selv.

Avgjørelsen om noen av de nominerte skal slåes til ridder, og i så fall hvem, offentliggjøres av valgkomitéen på Krabbefesten i februar.