Stillingsbeskrivelser hovedstyret

Generelt

Som medlem av hovedstyret (heretter kalt HS), sitter man med ansvar for den generelle driften av linjeforeninga. Man må forholde seg til foreningens vedtekter og annet som blir bestemt på årsmøtet. Det er viktig å notere seg at alle verv i HS er likestilte. Dette vil si at alle stemmer teller likt, uansett om de kommer fra lederen, en komitéleder eller hvem som helst andre i styret.

Flere av vervene i HS er i form av komitéledere. Som komitéleder sitter man naturligvis med hovedansvaret for denne komitéen, men det betyr ikke at man er ekskludert fra avgjørelser som ikke angår komitéen. HS-medlemmenes hovedoppgave er å ytre sine meninger om generell drift, og sammen komme til en enighet om hva som skal gjøres.

For å bli med i hovedstyret må du møte opp på Årsmøtet til V&A som i 2016 holdes 28.09 kl. 17.15.

 Alle som stiller skal holde en liten appell om hvorfor de er den beste kandidaten, det vil også bli en liten spørsmålsrunde til kandidaten. Det vil så bli holdt en hemmelig avstemning. Alle fra det tidligere HS plikter å hjelpe de nye i styret i en måned etter valget. Du star altså ikke alene i overgangen!

Hvis man ønsker å melde kandidatur til en av styrestillingene under, klikk her!

Leder

Som leder av linjeforeninga har du ansvar for alle foreningens aktiviteter. Dette betyr ikke at du har ansvar for å ringe bedrifter, leie lokaler eller pynte til arrangementer, men at det øverste ansvaret ligger hos deg. I tillegg har lederen et “personalansvar” for alle medlemmer av HS.

Andre arbeidsoppgaver lederen har er å lede HS-møtene, representere foreningen på linjeforeningsledermøter og andre oppgaver som faller naturlig til medlemmer av HS. Som leder har man mulighet til å engasjere seg i prosjekter man er spesielt engasjert i.

Lederen er HS sitt ansikt ut til medlemmer, andre foreninger og NTNU. Det er derfor viktig å være flink til å snakke til en forsamling, for eksempel i form av taler på arrangementer.

Som leder må man ha en god oversikt over alle linjeforeningens aktiviteter og studentpolitikk som angår linjeforeninger i Trondheim. For å stille til leder bør man derfor ha studert et år eller mer i Trondheim, og man bør ha erfaring fra HS.

Nestleder

Nestlederen sin oppgave i HS er kanskje den jobben med minst fastsatte oppgaver, men tradisjonelt sett er det nestlederen sin oppgave å arrangere Åreturen til V&A. Det at nestlederen ikke har så mange fastsatte oppgaver betyr at man har stor frihet til å velge selv hva man ønsker å gjøre. I løpet av året er det mange oppgaver som ikke faller direkte på de andre posisjonene, disse oppgavene kan f.eks. bli nestlederen sin jobb. I tillegg bør nestlederen vise initiativ til å hjelpe de andre hvis de trenger det. Fordi du selv definerer jobben din så bør du som nestleder være en person som selv tar initiativ til å ta på deg oppgaver og hjelpe til der det trengs.

Kasserer

Oppgaven går ut på å holde styr på linjeforeningens økonomi. Arbeidet vil dermed inkludere alt fra betaling av fakturaer, tilbakebetaling av utlegg til arrangementer, fakturering, sende purringer, lage budsjett og regnskap, oppdatere betalingslister, samt registrere det nye hovedstyret i Brønnøysundregisteret. Som kasserer skal man sørge for, etter beste evne, at linjeforeningens årsregnskap går i 0. Ved å predikere inntekter og utgifter skal man fungere som en «veileder» for linjeforeningen, og kassereren har dermed en viktig stemme (veto) i avgjørelser som inkluderer økonomi. Kasserer bestemmer selv hva linjeforeningens penger brukes på, men alt som kommer inn til linjeforeningen skal ut til dens medlemmer, dermed skal også pengene brukes til  nåværende og fremtidige medlemmers beste.

Andre i Hovedstyret er behjelpelige med oppdatering av betalingslister og purring ved stor arbeidsbelastning. I tillegg er budsjett og regnskap fra tidligere år tilgjengelige, noe som kommer godt til hjelp når årsbudsjettet skal settes opp.

Kassererstillingen passer til de seriøse og engasjerte, samt strukturerte nettopp fordi dette vervet krever en del arbeid gjennom hele året. Vervet er svært givende og byr på mye nyttig erfaring i tillegg til at det ser veldig pent ut på CV’en!

Sekretær

Som sekretær i V&A er man ansvarlig for å skrive møtereferater, ha en generell organisatorisk oversikt, ha orden i arkivet, og ellers ta på seg små oppgaver her og der. I tillegg er man kontoransvarlig, og er dermed den som står for innkjøp av kaffe og kontorrekvisita, samt kjefting dersom bord eller annet inventar ødelegges. Sekretæren fungerer også som V&As tillitsrepresentant. Dersom et medlem har en sak han/hun ønsker å formidle videre til HS, går dette gjennom sekretæren. Saken vil da tas opp anonymt. Dette er for å få et bedre grunnlag for å stadig kunne forbedre V&A.

Det å ordne med arkivet innebærer både å ordne de historiske dokumentene V&A eier og å ordne de digitale arkivene. Det er svært viktig at dokumentene til V&A ordnes og arkiveres slik at de er tilgjengelig i fremtiden. Sekretæren har også et ansvar for å sette seg inn i hva slags dokumenter V&A har.

Vervet er ikke veldig tidkrevende, og de fleste arbeidsoppgaver kan utføres mens man sitter og prokrastinerer på Gløs. Likevel kreves det en viss innsats, samt at man ikke er et rotehue. Det er også fordelaktig med engasjement, da det er en del mindre oppgaver som ikke tilhører et spesielt verv, som sekretæren har tid til å ta ansvar for.

Faddersjef

Stillingen som faddersjef er en todelt stilling. I løpet av det første halvåret vil representanten jobbe med vanlige styreoppgaver. Det vil si å være med på styremøter, ha kontorvakter, samt å hjelpe til der det trengs. Rundt juletider vil representanten ha ansvaret for å opprette et fadderutvalg bestående av medlemmer av V&A, og representanten vil heretter ha ansvaret for å lede fadderutvalget i planleggingen av en ny faddertid. I løpet av denne perioden vil også representanten fungere som primærkontakt mellom Hovedstyret og Fadderutvalget. I løpet av hele styreperioden bør representanten jobbe for å ha kontakt med studentene på første årskurs og ivareta deres interesser i Hovedstyret.

Det kreves ingen forkunnskaper for å stille til valg, men kandidaten må på valgtidspunktet studere på første årskurs innenfor et av studieprogrammene som er tilknyttet Volvox & Alkymisten.

Arrangementkomitéleder

Som arrangementskomitéleder har du ansvaret for arrangementskomiteen (ArrKom). ArrKom har ansvaret for å arrangere sosiale akitiviteter og fester for linjeforeningens medlemmer. Årlige arrangementer er immatrikuleringsball, midtsemesterfester, julebord og krabbefest, i tillegg til flere små arrangementer som ikke krever like mye planlegging. Som ArrKomleder er det en stor fordel å ha vært med i komitéen i ett år. Det kan være en del jobb før for eksempel krabbefest, immball og julebord, men om man har en flink komité som hjelper deg vil jobben bli mye lettere. Stillingen passer for deg hvis du har en partyløve i magen og liker å være sosial. Innad i Arrkom er det også mange sosiale sammenkomster gjennom året for å styrke miljøet i komiteen.  Hvis du vet om en et arrangement som ville vært morsomt å gjennomføre i linjeforeningen, er også dette en mulighet.

Bedriftskomitéleder

Som bedriftskomitéleder har du ansvar for bedriftskomitéen (bedkom). Bedkom er ansvarlig for V&As kontakt med arbeidslivet, og arrangerer bedriftspresentasjoner og karrieredag. Som bedkomleder er du ansvarlig for å kalle inn til bedkom-møter, og å lede disse møtene. I tillegg må du bistå medlemmene i bedkom (bedriftskontakter) hvis de trenger hjelp eller opplæring. Det største arrangementet i løpet av året er karrieredagen VIVO, som ble arrangert for første gang i januar 2014. Dette er en videreføring av Realfagdagen, som har blitt arrangert sammen med Delta og Naturviterne tidligere. Det er en egen arbeidsgruppe for VIVO, hvor det både var medlemmer fra bedkom, i tillegg til noen eldre studenter. Det kan være lurt at lederen i bedkom også er med i VIVOs arbeidsgruppe for å skape best mulig kommunikasjon, både med bedkom og med HS.

I tillegg er bedkomlederen også med i linjesamarbeidet. Dette er et samarbeid mellom alle bedriftskomiteene til de ulike linjeforeningene på NTNU. Det blir arrangert omtrent 4 møter i året, så dette er ikke veldig tidkrevende.

Kjellerkontakt

Som kjellerkontakt fungerer man som et bindeledd mellom Realfagskjellerns styre (herfra kalt kjellerstyret) og V&A. Dette innebærer at man er med i både V&As HS og kjellerstyret. Kjellerstyret består av opptil fem representanter fra hver av de fire linjeforeningene som deler kjellern (V&A, Delta, Spanskrøret og Online).

Kjelleren er for øyeblikket ikke åpen, men det vil fortsatt være kjellerkontaktens ansvar og i felleskap med resten av kjellerstyret å arrangere diverse arrangementer gjennom semesteret

 Det å være medlem av kjellerstyret er en meget artig jobb. Man får lov til å prøve seg som bartender, og samtidig blir kjent med mange koselige fyllefanter fra både vår egen linjeforening og de tre foreningene vi deler kjellern med . Det er viktig å presisere at man ikke trenger noen tidligere bar-erfaring for å stille til vervet, ei heller må man allerede være medlem av V&As kjellerstyre (men det kan nok gi noen plusspoeng ved avstemningen på årsmøtet).

Mediesjef

Mediesjefen er en foreslått ny styrestilling. Den vil overta styreplassen til tidligere PR-ansvarlig og Redaktør.

Mediesjefens oppgave vil være å fungere som øverste leder for Nukleomedia, tidligere Reduksjonen, og være ansvarlig for all ekstern og intern kommunikasjon for V&A.

Mediesjefens nærmeste samarbeidspartnere vil være redaktøren(for Nukleotidende) og websjef. Redaktøren vil være fungerende leder for Nukleotidende, og ellers være en leder i Nukleomedia. Websjef vil være ansvarlig for Nukleomedias web-innhold, og administrere linjeforeningens hjemmeside og sosiale media.

Nukleomedia vil være en komité som inneholder Nukleotidende-reduksjonen og diverse PR og webansvarlige. De vil designe diverse PR-materiale til V&As arrangementer og eventuell annen grafikk. Hovedoppgaven til Nukleomedia vil fortsatt være å produsere vår linjeforeningsavis, Nukleotidende.